باشگاه یوگای عرفان

سرکارخانم شهناز عرفانی در ۲۰ سالگی هنگامی که در فرانسه تحصیل می کردند یوگا را آغاز و بعد از برگشت به ایران فعالیت خود را در زمینه یوگا ادامه دادند ، همزمان برای معرفی یوگا درخدمت ارگانهای مختلف از جمله زندان ها ، مراکز ترک اعتیاد و در پرورشگاها فعالیت داشتند در طول این سالها تاثیر یوگا بر سلامتی جسم و ذهن و روح خیلی از افراد به خوبی مشاهده می شد. دوره های متعددی در رابطه با یوگا در خارج از ایران گذرانیده اند که حاصلش این تجربه دیرینه می باشد.

در سال ۲۰۱۰-۲۰۱۲ دوره ی دو ساله (dahnyoga)دان یوگا را در لندن گذرانده اند و این سبک جدید یوگا کره ای است و بنیان گذار آن شخصی به نام ایل چی لی (ilchlee)می باشد. این سبک با تمرینات (meridian-exercise)که تمرینات مربوطه رها سازی انرژی ها و ضربه زدن(tapping)است و باعث آزاد شدن و جاری شدن انرژی در بدن و رهایی همه انقباض های بدن می شود و به پیشگیری از بیماری ها و درمان بیماری ها بسیار کمک می کند و فعلا این سبک فقط در یوگای عرفان تدریس می شود.